การควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดในกลุ่มเกษตรกร

  • โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2552)

  • inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

  • inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์