โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, "ผลการทรงตัวในผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายโดยใช้แบบทดสอบลุกขึ้นและออกเดิน", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 8 - 9 ธันวาคม 2008, นครปฐม ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)