การศึกษาประชากรของ วงศ์ หอยจอบ ในพื้นที่เกาะในอ่าวไทย