การสำรวจพื้นที่ในภาคตะวันตกเพื่อประกอบการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และการบริการวิชาการด้านการจัดการน้ำโดยชุมชน

  • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2552)

  • inดร.ทัศนีย์ อุนวิจิตร, อาจารย์

  • inดร.ทัศนีย์ อุนวิจิตร, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์