การพัฒนาระเบียบวิธีใหม่ในการศึกษา Deconvolution ของการกระจายตัวของมวลโมเลกุลและปริมาณโคมอนอเมอร์จากเทคนิคการจำแนกคุณลักษณะพอลิโอลิฟินขั้นสูง

Publish Year International Journal 3
2011 exSuriya, K, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares, JBP, "Cocrystallization of Ethylene/1-Octene Copolymer Blends During Crystallization Analysis Fractionation and Crystallization Elution Fractionation", JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B-POLYMER PHYSICS, ปีที่ 49, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2011, หน้า 678-684
2011 exNarkchamnan, K., inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares, J.B., "Bimodality Criterion for the Chemical Composition Distribution of Ethylene/1-Olefin Copolymers: Theoretical Development and Experimental Validation", Macromolecular Reaction Engineering, ปีที่ 5, ฉบับที่ 5-6, มิถุนายน 2011, หน้า 198-210
2009 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exWarawut Bongsontia, exJo?o B.P. Soares, "Simultaneous Deconvolution of Molecular Weight Distribution and Chemical Composition Distribution of Ethylene/1-Olefin Copolymers Synthesized with Multiple-Site-Type Catalytic Systems ", Macromolecular Symposia , ปีที่ 282, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2009, หน้า 167-174
Publish Year International Conference 3
2009 exSrimachai T, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Estimation of Apparent Kinetic Parameters of Polymer Pyrolysis with Multiple Concurrent Reactions: A Case Study of Poly(vinyl chloride) (PVC)", Asian Conference on Thermal Analysis and Applications, 17 - 18 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Applications of Thermal Analysis under Dilute Condition for Polyolefin Characterization", Asian Conference on Thermal Analysis and Applications, 17 - 18 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exWarawut Bongsontia, exJoao B.P. Soares, "Simultaneous Deconvolution of Molecular Weight Distribution and Chemical Composition Distribution of Polyolefins Synthesized with Multi-Site Type Catalysts ", International Conference on Polyolefin Characterization 2008, 14 - 17 กันยายน 2008, Valencia ราชอาณาจักรสเปน