นิเวศวิทยาเชิงพื้นที่ของต้นอบเชยป่าและราที่เป็นปรสิตจำเพาะ