โครงการจัดทำร่างคู่มือการแปลผลของคุณสมบัติของดินและหินที่ใช้ในการออกแบบทางวิศวกรรมงานทาง