การผลิตพลังงานไฮโดรเจนด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงโดยใช้วัตถุดิบจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทแป้ง