ลักษณะบางประการที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : กรณีศึกษาในวิชาจิตวิทยาการศึกษา