ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจในการสื่อสาระหว่างวัฒนาธรรมเปรียบเทียบไทยและจีน