ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากใบฝรั่งและสารสกัดจากกระเทียมต่อเชื้อ Aeromonas hydrophila และ Streptococcus spp. ที่แยกได้จากปลาป่วย