โครงการประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ พ.ศ. 2545

  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2551

  • inดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

  • inดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์, "ประเมินโปรแกรมวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานันทนาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", International Conference on Teacher Professional Development: Searching for New Paradigms, Adendas and Networks, 2 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย