การศึกษาความต้องการของประชาชนและประเมินผลการดำเนินงานการให้ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน