มาตรวัดปริมาณรังสีแกมมาด้วยอีพีอาร์จากวัสดุอะลานีนและฟอร์เมท-พอลีเมอร์คอมโพสิท:ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติ