การศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ วิจัยการทำบัญชี ราคาค่าทดแทนต้นไม้ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์