ความสัมพันธ์ระหว่างปากใบกับการดูดน้ำและการคายน้ำของ บัวหลวงตัดดอก