โครงการศึกษาวิจัยความผูกพันธ์ต่อองค์กรเพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล Employee Engagement

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์, inนางหฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผูกพันของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพฯ