การศึกษาสารเชื่อมขวางโมเลกุลระหว่างยางธรรมชาติและอลูมินา

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exPiraya Wongpinthong,, exAnuvat Sirivat, exRuksapong Kunanuruksapong, "Electroactive alumina particles embedded in an acrylic elastomer", Polymer Composites , ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 44-51
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exPiraya Wongpintong, exAnuvat Sirivat, exRaksapong Kunanuraksapong, "An Innovation of Embedded Alumina/Acrylic Rubber Composite Materials", The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 7 - 16 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2006 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "เลดอัลคอกไซด์โพลีเมอริกพรีเคอร์เซอร์:เลดไกลโคเลดสำหรับการผลิตวัสดุไดอิเลคตริก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 , 30 มกราคม 2006 - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย