แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับคำนวณคุณภาพน้ำในแม่น้ำปิงและแม่น้ำวัง