ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunus โครงการย่อยที่ 1.1 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตหนาว