โครงการจัดทำทรัพยากรข้อมูล GAME-T/GAME-C ตามมาตรฐานสากลเพื่อประยุกต์ใช้งานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

Publish Year International Conference 4
2009 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, "Evolution of Thailand Hydroinformatic System", The 4th meeting of GEOSS, AWCI and CEOP, Kyoto Research Park, Japan, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2009, Kyoto ญี่ปุ่น
2007 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "2007 Commencement on Relevance Anticipation Researches in Thailand", 1st MAHASRI/AMY Workshop / Asian Water Cycle Symposium, 1 ตุลาคม - 10 มกราคม 2007, Tokyo ญี่ปุ่น
2007 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "Hydro-Meteorology Prediction Model(Thailand Prototype)", Bali International Meeting 2007, 3 - 9 กันยายน 2007, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2007 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, "Standard Water Resource Integration System in Thailand ", The 3rd GEOSS Asian Water Cycle Symposium, 2 - 4 ธันวาคม 2007, Beppu, Oita, Fukuoka ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2007 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, exดุสิต ธนเพธาย, "การพัฒนาระบบชลสารสนเทศ ประยุกต์ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา", การสัมมนาเผยแพร่ผลผลิตงานวิจัยเรื่อง วช.บูรณาการงานวิจัยน้ำเพื่อชุมชน, 25 มิถุนายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Interoperable Solution for Thailand Hydrological Database", The 120th Anniversary of Japan Thailand Relations/Thailand-Japan Inundatory Mitigation Discource, 9 - 10 เมษายน 2007, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย