โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารทุติยภูมิจากเชื้อราที่เกิดโรคกับแมลงในการควบคุมศัตรูพืช