ระบบกลั่นกรองเว็บไซต์ไม่พึงประสงค์เพื่อการใช้วงจรสื่อสารยูนิเน็ต

Publish Year International Conference 4
2009 exKoht-Arsa, K., inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Architectural design for large-scale campus-wide captive portal", Proceedings - International Carnahan Conference on Security Technology, 5 - 8 ตุลาคม 2009
2008 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "A Practical Approach for Building a Parallel Firewall for 10 Gigabit Ethernet Backbone", The 42nd Annual Conference 2008 IEEE International Carnahan Conference on Security Technology;IEEE International Carnahan Conference on Security Technology (ICSST 2008), 13 ตุลาคม 2008, ปราก สาธารณรัฐเช็ก
2007 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Unified Traffic Management Inplementation: A Rela-Life Case on Large Campus Network", The 1st Joint International Conference on Information Communication Technology (JICT 2007) , 20 ธันวาคม 2007, เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2007 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Design and Implementation of Large Scale URL Filtering", The 1st Joint International Conference on Information Communication Technology (JICT 2007) , 20 ธันวาคม 2007, เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Publish Year International Patent 1
2010 inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ระบบกลั่นกรองเว็บไซต์", นายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, 2010