การศึกษากระบวนการเข้าสู่สังคมองค์กรของนิสิตในโครงการสหกิจศึกษา สาขาการโรงแรม

Publish Year National Conference 1
2011 inนางเปรมฤดี ชอบผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคมองค์กร: โอกาสการเรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสมกับบทบาทในงานของนิสิตสหกิจศึกษาสาขาการโรงแรม", งานสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 3 (The 1st ASEAN+C Symposium on Business Management Research) , 15 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย