ความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์ความสุกของแป้งด้วยวิธี differential scanning calorimeter(DSC), rapid visco analyzer (RVA) และ เอนไซม์ในอาหารสุนัข