การสร้างมูลค่าของกากตะกอนน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคเพื่อผลิตแอลกอฮอล์

Publish Year National Conference 1
2007 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตอะไมเลสจากกากตะกอนน้ำเสียและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (วทท 33), 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย