การนำเข้าและแลกเปลี่ยนพันธุ์มันสำปะหลังด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

  • CIAT

  • โครงการเดี่ยว

  • 2535

  • inนางยุพา ปานแก้ว

  • inนางยุพา ปานแก้ว

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี