การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและกายภาพของระบบการผลิตพืชที่มีฝ้ายเป็นพืชหลักในประเทศไทย และอินโดจีน