การใช้ดีเอ็นเอกำกับลักษณะประจำพันธุ์ไม้ไทย

  • โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2540

  • inดร.ภาณี ทองพำนัก

  • inดร.ภาณี ทองพำนัก

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


แสดงความคิดเห็น

(0)