การศึกษาความสัมพันธ์ของอาหาร Response FP และผิวหนัง