การวิเคราะห์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง