การจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ 5 แห่ง