การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของพลาสติกชนิดใหม่ที่ได้จากการผสมเยื่อไม้