การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์ลินามาเรสจากมันสำปะหลัง

Publish Year International Journal 1
2006 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exNusra Tongtubtim, "Nucleotide and Derived Amino Acid Sequences of the Cyanogenic Beta-Glucosidase (Linamarase) from Cassava (Manihot esculenta Crantz)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 123-128
Publish Year National Journal 1
2006 exWechkrajang, S., inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, "Anatomical characterization and protein profiles in adventitious and storage roots of two commercial Thai cassava varieties.", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 297-305
Publish Year National Conference 1
2006 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "ลำดับนิวคลีโอไทด์และลําดับกรดอะมิโนของเอนไซม์ไซยาโนจีนิคเบต้ากลูโคซิเดส (ลินามาเรส) จากมันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย