การพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุของผลิตภัณฑ์น้ำพริก

  • มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2549

  • inนางชิดชม ฮิรางะ

  • inนางชิดชม ฮิรางะ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์


แสดงความคิดเห็น

(0)