บทบาทความหลากหลายของการเกษตรที่มีต่อชุมชนในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย