2. โครงการกุ้งก้ามกราม • การศึกษาความสัมพันธ์ของเชื้อไวรัส Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) และ extra small virus (XSV) ในพ่อแม่พันธุ์ต่อการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม • การศึกษาโรคไวรัสในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบพัฒนา