โครงการย่อย การควบคุมทางชีววิธีในไส้เดือนฝอย Meloidogyne incognita ของมะเขือเทศโดยราอาบัสคู ลาร์ไมคอร์ไรซาและแบคทีเรีย


แสดงความคิดเห็น

(0)