Strawberry Research and Development in the RPF Areas

Publish Year National Journal 2
2006 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายเวช เต๋จ๊ะ, "ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับต้นแม่พันธุ์สตรอเบอรี่ปลอดโรคของเกษตรกร ในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่", Kasetsart Journal สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายเวช เต๋จ๊ะ, "ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติในการปลูกสตอรเบอรี่ของเกษตรกร บนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง", Kasetsart Journal สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2006, หน้า 0-0
Publish Year National Conference 1
2005 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นไหลสตรอเบอรี่คุณภาพดีด้วย วิธีการผลิตแบบชำต้น", งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548, 4 พฤศจิกายน 2005, เชียงใหม่ ประเทศไทย