โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง

Publish Year National Conference 4
2007 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, "ข้าวเพื่อสุขภาพกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน", งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 20 มกราคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exผศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย, exดร.อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์, exดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช, exรศ.ดร.พงศธร สังข์เผือก, exรศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล, exรศ. ประภาศรี ภูวเสถียร, exศ.นพ. สุรัตน์ โคมินทร์, exผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, exอ.รจนา ชุณหบัณฑิต, exผศ. ดร. ปานจิตต์ ชุณหบัณฑิต, exรศ.ดร. มลุลี ตัณฑวิรุฬห์, exรศ. นภมน ศรีตงกุล, "ข้าวโภชนาการสูง", ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ไทยทั้งชาติร่วมใจกินข้าวกล้อง, 7 - 8 กันยายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, exนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, "พัฒนาสุดยอดข้าวไทยสู่สุดยอด", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2007, 7 - 11 กันยายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อผลิตอาหารเชิงบำบัด", งานพืชสวนโลก, 21 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2006, เชียงใหม่ ประเทศไทย