การศึกษาขนาดของคาอวนที่เหมาะสมต่อการทำประมงอวนลากคู่