การสังเคราะห์และการใช้ประโยชน์ซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 บริสุทธิ์จากเถ้าลอยลิกไนต์และเถ้าแกลบ

Publish Year International Conference 1
2005 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Synthesis of LPG from carbon dioxide and methane", The 4th Singapore International Chemical Conference (SICC-4), 8 - 10 ธันวาคม 2005, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 2
2009 exMr. Thammachat Metchanan, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Effect of zeolite content on structure of ZSM-5/SBA-15 composites", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 27 ตุลาคม 2009, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2009 exนางสาววลีพร ดอนไพร, exนางสาวศิริพร วรกิจการวศิน, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "การศึกษาการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์-นิกเกิลบนซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 โดยเทคนิคไมโครเวฟ และการทดสอบความสามารถการเร่งปฏิกิริยาดรายยรีฟอร์มมิง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 27 ตุลาคม 2009, กาญจนบุรี ประเทศไทย