การผลิตไบโอดีเซลจากอัลคิลเอสเทอร์จากผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันพืชเศรษฐกิจแบบต่อเนื่องด้วยวิธีชีวภาพ

Publish Year National Conference 3
2005 inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Ammonium Sulphate Concentration on the Immobilization of Candida rugosa and Mucor javanicus Lipase", the 1st International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products proceeding:, 22 - 25 มีนาคม 2005, ขอนแก่น ประเทศไทย
2005 inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of oil palm leaf ash and extract on the activity of lipase from Mucor javanicus.", Proceedings of the 31st Congress on Science and technology of Thailand., 18 - 20 ตุลาคม 2005, นครราชสีมา ประเทศไทย
2005 inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Jinda, N. and T. Inpuk. 2005. Silica Content in Husk and Husk Ash from Variety Rice.", the 1st Conference on Research for North Eastern Part of Thailand, 1 - 2 กันยายน 2005, มหาสารคาม ประเทศไทย