ปัจจัยหลักของแผนฟื้นฟูกิจการที่ดี: ผลของการพิจารณาของศาลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจและเศรษฐกิจไทย