โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเนี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (ระยะที่สี่)

  • สำนักมูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2547 (2547-2551)

  • inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

  • inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี