โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเนี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (ระยะที่สี่)