การสังเคราะห์ซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 บริสุทธิ์จากเถ้าลอยลิกไนต์ และเถ้าแกลบแบบสองขั้นตอน (ทุนเมธีวิจัยอาวุโส รศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล)