โครงการการศึกษาและสำรวจทางโบราณคดีเหนือเขื่อนภูมิพล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์