ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับป้องกันและแก้ไขการพิบัตรของลาดดิน

Publish Year International Journal 1
2015 inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, exBoonchai Chearnkiatpradab, "Expert System for Slope Stabilization on Bangkok Clay", American Transactions on Engineering & Applied Sciences, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 75-90