การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน (การศึกษาการบริหารและจัดการกองทุนชุมชน)