โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพเรื่องการปลูกเลี้ยงแคดตัสเพื่อการค้า